User Tools

Site Tools


prvi_avtorski_projekt_-_ministrstvo_za_kulturo_slovenija

5.4.3. Podpodročje: Prvi avtorski projekti

Prvi avtorski projekti so neposredna podpora nadarjenim ustvarjalcem, katerih projekti še niso bili sofinancirani na razpisnem področju iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo. Projekt je po vsebinski zasnovi in obsegu zaključena celota in bo prvič izveden v letu 2014. Na intermedijskem področju bodo prednostno obravnavani projekti, ki v vsebinski utemeljitvi in izvedbenem načrtu projekta izkazujejo skladnost s cilji razpisa, se navezujejo na uporabo sodobnih tehnologij ter zajemajo različne oblike, prakse in izraze na presečišču sodobne umetnosti in znanosti.

6.2.1.3 Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem podpodročju Prvi avtorski projekt:

Na razpis se lahko na podpodročju Prvi avtorski projekt prijavijo prijavitelji:

- ki kot avtorji še niso bili sofinancirani na področju uprizoritvene umetnosti iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo

- ki kot avtorji (fizične osebe) prijavljajo največ en (1) prvi projekt;

- ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti projekta in za največ 4.000,00 €

prijavnica

http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1665

prvi_avtorski_projekt_-_ministrstvo_za_kulturo_slovenija.txt · Last modified: 10/03/2014 19:21 by maja