User Tools

Site Tools


intermedijske_umetnosti_-_prvi_avtorski_projekt_-_min.kult._slovenija

Intermedijske umetnosti so področje umetnosti, ki se navezuje na sodobne umetniške prakse, ki v raziskovanju novih izraznih možnosti in ob načelu spajanja (v nasprotju z analogno interdisciplinarnostjo in multimedijo) segajo preko meja etabliranih umetnostnih zvrsti, pri čemer se kreativno in v polemičnem družbenem kontekstu navezujejo na uporabo novih tehnologij, novih medijev, mejno pa pogosto segajo tudi na presečišče znanosti in umetnosti. V praksi se najbolj pogosto manifestira kot intermedijska instalacija, razstava in interaktivni performans ter intervencija v javnem prostoru.

Intermedijsko razpisno področje ne zajema tistih projektov, ki nove medije in sodobne tehnologije uporabljajo zgolj kot posrednike tradicionalnih izraznih oblik. Projekti, ki so že bili izvedeni do 31. 12. 2013 in priprave na projekte, ki ne bodo v celoti izvedeni v letu 2014, projekti v nastajanju, izobraževalni in drugi podporni projekti, delavnice, obeležitve dogodkov, retrospektivne razstave, promocijske aktivnosti, tiskanje knjig in katalogov, programska oprema, avdio vizualna dela in drugi medijski izdelki (ki izhajajo iz tržnih razmerij ali so namenjeni trženju), digitalna fotografija in oblikovanje spletnih strani, sodelovanje na sejmih ter druge podporne in komercialno naravnane dejavnosti in prireditve, niso predmet tega razpisa. Produkcijska oblika koprodukcij je namenjena pravnim osebam in ne fizičnim osebam ter samozaposlenim v kulturi.

Pomen izrazov in upravičenost stroškov vsebuje točka 4. razpisnega besedila, finančne omejitve in druge posebne pogoje pa točka 6.2.4. (Posebni pogoji - Področje: Intermedijske umetnosti)

5.4.3. Podpodročje: Prvi avtorski projekti

Prvi avtorski projekti so neposredna podpora nadarjenim ustvarjalcem, katerih projekti še niso bili sofinancirani na razpisnem področju iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo. Projekt je po vsebinski zasnovi in obsegu zaključena celota in bo prvič izveden v letu 2014. Na intermedijskem področju bodo prednostno obravnavani projekti, ki v vsebinski utemeljitvi in izvedbenem načrtu projekta izkazujejo skladnost s cilji razpisa, se navezujejo na uporabo sodobnih tehnologij ter zajemajo različne oblike, prakse in izraze na presečišču sodobne umetnosti in znanosti.

6.2.1.3 Posebni pogoji za sodelovanje na razpisnem podpodročju Prvi avtorski projekt:

Na razpis se lahko na podpodročju Prvi avtorski projekt prijavijo prijavitelji:

- ki kot avtorji še niso bili sofinancirani na področju uprizoritvene umetnosti iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo

- ki kot avtorji (fizične osebe) prijavljajo največ en (1) prvi projekt;

- ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 70% celotne vrednosti projekta in za največ 4.000,00 €

prijavnica

http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1665

intermedijske_umetnosti_-_prvi_avtorski_projekt_-_min.kult._slovenija.txt · Last modified: 10/03/2014 19:24 by maja