User Tools

Site Tools


intermedijska_slo

POZIV

poziv http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Razpisi/2013/JPR_PROG_2014-2017/JPR-PROG-2014-2017_besedilo_razpisa.pdf

Ljubljana, Slovenija Datum dogodka: 2014-17

Ministrstvo za kulturo Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti

Glasbena, intermedijska, likovna in uprizoritvena umetnost http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave

Predmet programskega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bodo izvajalci javnih kulturnih programov izvedli v obdobju od 2014 do vključno 2017.

Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih izvajalcev javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki delujejo v javnem interesu in je njihovo dosedanje delovanje na nacionalnem nivoju prepoznano kot vrhunsko oziroma nujno potrebno za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin.

Izbranih bo največ dvaintrideset javnih kulturnih programov, ki bodo po svojem prispevku k uresničevanju javnega interesa za kulturo prepoznani kot programi, ki so po obsegu, kakovosti in dostopnosti primerljivi s programi, ki jih zagotavljajo javni zavodi na področju kulture.

Razpisna področja so uprizoritvena, glasbena, likovna in intermedijska umetnost.

Predvidena vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša 2.786.000 EUR na letni ravni (uprizoritvena umetnost: 800.000 EUR, glasbena umetnost: 1.000.000 EUR, likovna umetnost: 600.000 EUR, intermedijska umetnost: 350.000,00 EUR in poklicno usposabljanje: 36.000,00 EUR).

Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:

Uprizoritvena umetnost: Mojca Jan-Zoran@gov.si

Glasbena umetnost: Biserka.Močnik@gov.si

Likovna umetnost: Judita.Krivec-Dragan@gov.si

Intermedijska umetnost: Matjaz.Šekoranja@gov.si

Rok prijave: 16/09/13

Kontakt: Ministrstvo za kulturo Maistrova 10 1000 Ljubljana tel: 01 369 59 00 http://www.mk.gov.si Vir podatka: MK

IDEJE

intermedijska_slo.txt · Last modified: 31/07/2013 16:37 by admin